คู่มือธรรมศึกษา ชั้นโท

: BA005

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

125 B
  • ดอกบัว
  • 14.5 ซม. X 21.0 ซม.
  • 398 หน้า
  • ไสกาว
  • ปอนด์ (สีขาว)
  • สีดำ

รายละเอียด

    สารบัญ  หน้า
       
  วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม  
บทนำ     2
หลักเกณฑ์การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 3
ข้อแนะนำในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม  3
การเตรียมตัวก่อนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม   4
ระเบียบในการตรวจกระทู้ธรรมสนามหลวง 5
ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 6
แบบฟอร์มการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 8
ตัวอย่างข้อสอบวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท 10
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 17
พุทธศาสนสุภาษิตที่ใช้ 21
   -    อัตตวรรค        คือ  หมวดตน 21
   -    กัมมวรรค        คือ  หมวดกรรม 22
   -    ขันติวรรค        คือ  หมวดความอดทน 24
   -    ปัญญาวรรค     คือ  หมวดปัญญา 25
   -    เสวนาวรรค      คือ  หมวดคบหา 27
อักษรย่อบอกนามคัมภีร์ 30
       
  วิชา ธรรมวิภาค  
บทนำ     32
ขอบข่ายเนื้อหา 32
ทุกะ คือ หมวด  
  -    กัมมัฏฐาน 2 34
  -    กาม 2 35
  -    บูชา 2 36
  -    ปฏิสันถาร 2 37
  -    สุข 2 38
ติกะ คือ หมวด 3  
  -    อกุศลมูล 3 41
  -    กุศลมูล 42
  -    อัคคิ 3 43
  -    อธิปเตยยะ 3 44
  -    ญาณ 3 45
  -    ตัณหา 3 46
  -    ปาฏิหาริยะ 3 47
  -    ปิฎก 3 49
  -    พุทธจริยา 3 50
  -    วัฏฏะ 3 52
  -    สิกขา 3 53
จตุกกะ คือ หมวด 4  
  -    อปัสเสนธรรม 4 57
  -    อัปปมัญญา 4 58
  -    พระอริยบุคคล 4 60
  -    โอฆะ 4 62
  -    กิจในอริยสัจ 4 64
  -    บริษัท 4 65
  -    บุคคล 4 68
  -    มรรค 4 70
  -    ผล 4 71
ปัญจกะ คือ หมวด 5  
  -    อนุปุพพิกถา 5 76
  -    มัจฉริยะ 5 77
  -    มาร 5 78
  -    เวทนา 5 79
ฉักกะ คือ หมวด 6  
  -    จริต 6 83
  -    ธรรมคุณ 6 87
สัตตกะ คือ หมวด 7  
   -    วิสุทธิ 91
อัฏฐกะ คือ หมวด 8  
  -    อวิชชา 8 95
นวกะ คือ หมวด 9  
  -    พุทธคุณ 9 99
  -    สังฆคุณ 9 103
ทสกะ คือ หมวด 10  
  -    บารมี 10 108
ทวาทสกะ คือ หมวด 12  
  -    กรรม 12 113
       
  วิชา อนุพุทธประวัติ  
ขอบข่ายเนื้อหา 124
พระพุทธสาวกเอตทัคคะ 40 องค์ 124
บทนำ     126
คุณสมบัติของพระสาวกผู้เป็นเอตทัคคะ 128
ประโยชน์ในการเรียนอนุพุทธประวัติ 129
1 พระอัญญาโกณฑัญญเถระ 129
2 พระอุรุเวลกัสสปเถระ 130
3 พระสารีบุตรเถระ 146
4 พระมหาโมคคัลลานเถระ 151
5 พระหมากัสสปเถระ 157
6 พระมหากัจจายนเถระ 163
7 พระโมฆราชเถระ 168
8 พระราธเถระ 173
9 พระปุณณมันตานีบุตรเถระ 179
10 พระกาฬุทายีเถระ 183
11 พระนันทเถระ 187
12 พระราหุลเถระ 191
13 พระอุบาลีเถระ 195
14 พระภัททิยเถระ 199
15 พระอนุรุทธเถระ 203
16 พระอานนทเถระ 208
17 พระโสณโกฬิวิสเถระ 213
18 พระรัฐบาลเถระ 217
19 พระปิณโฑลภารทวาาชเถระ 221
20 พระมหาปันถกเถระ 225
21 พระจูฬปันถกเถระ 229
22 พระโสณกุฏิกัณณเถระ 233
23 พระลกุณฏกภัททิยเถระ 238
24 พระสุภูติเถระ 242
25 พระกังขาเรวตเถระ 246
26 พระโกณฑธานเถระ 249
27 พระวังคีสเถระ 254
28 พระปิลินทวัจฉเถระ 258
29 พระกุมารกัสสปเถระ 262
30 พระมหาโกฏฐิตเถระ 267
31 พระโสภิตเถระ 270
32 พระนันทกเถระ 273
33 พระมหากัปปินเถระ 276
34 พระสาคตเถระ 280
35 อุปเสนเถระ 284
36 พระขทิรวนิตยเรวตเถระ 287
37 พระสีวลีเถระ 291
38 พระวักกลิเถระ 294
39 พระพาหิยทารุจีริยเถระ 298
40 พระพากุลเถระ 302
พระสาวก 40 รูปกับการดำรงตำแหน่งเอตทัคคะ 306
       
  วิชา ศาสนพิธี  
ขอบข่ายเนื้อหา 314
บทนำ     315
หมวดที่ 1 กุศลพิธี  
  -    พิธีเข้าพรรษา 317
  -    พิธีถือนิสัย 322
  -    พิธีทำสามีจิกรรม 323
  -    พิธีทำวัตรสวดมนต์ 326
  -    พิธีกรรมวันธรรมสวนะ 326
  -    พิธีสังฆอุโบสถ 328
  -    พิธีออกพรรษา 330
หมวดที่ 2 บุญพิธี  
  -   พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 331
  -    พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 332
  -    พิธีสวดพระพุทธมนต์ 333
  -    พิธีสวดอภิธรรม 333
  -    พิธีสวดมติกา 334
  -    พิธีสวดแจง 335
  -    พิธีสวดถวายพรพระ 336
  -    พิธีอนุโมทนาในกรณีต่าง ๆ 337
  -    พิธีแสดงพระธรรมเทศนา 337
หมวดที่ 3 ทานพิธี  
  -    พิธีถวายสังฆทาน 339
  -    พิธีถวายสลากภัต 340
  -    พิธีตักบาตรข้าวสาร 341
  -    พิธีตักบาตรน้ำผึ้ง 341
  -    พิธีถวายเสนาสนะ กุฏี วิหาร  
  -    พิธีถวายศาลาโรงธรรม 342
  -    พิธีถวายผ้าวัสสิกสาฎก 343
  -    พิธีถวายผ้าจำนำพรรษา 343
  -    พิธีถวายผ้าอัจเจกจีวร 343
  -    พิธีทอดผ้าป่า 344
  -    พิธีถวายผ้ากฐิน 344
  -    พิธีถวายธูปเทียนดอกไม้ 345
  -    พิธีลอยกระทง 346
  -    พิธีถวายธงเพื่อบูชา 346
  -    พิธีถวายเวจกุฎี 346
  -    พิธีถวายสะพาน 347
  ระเบียบพิธีถวายทานต่าง ๆ  
  -    พิธีถวายปราสาทผึ้ง 348
  -    พิธีถวายโรงอุโบสถ 349
  -    พิธีถวายยานพาหนะ 349
  -    พิธีถวายคัมภีร์พระไตรปิฎก 349
  -    พิธีถวายคัมภีร์พระธรรม 350
หมวดที่ 4 ปกิณกพิธี  
  -    พิธีสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน 351
  -    พิธีไหว้ครูของนักเรียน 352
  -    วิธีจับได้สายสิญจน์ 352
  -    วิธีบังสุกุลเป็น 352
  -    วิธีบอกศักราช 353
       
  วิชา อุโบสถศีล  
ขอบข่ายเนื้อหา 358
ศีล      
  -    ความหมาย 359
  -    ประเภท 359
พระรัตนตรัย    
  -    พระพุทธ 361
  -    พระธรรม 361
  -    พระสงฆ์ 362
  -    ไตรสรณคมน์ 363
  -    วิธีเข้าถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะ 365
  -    การสิ้นสุดของสรณคมน์ 366
  -    พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่ประเสริฐ  
อุโบสถศีล    
  -    ความเป็นมาของอุโบสถ 369
  -    ประเภทของอุโบสถ 371
  -    ประเภทของอัฏฐังคิกอุโบสถ 372
  -    อุโบสถที่แบ่งตามระยะเวลาที่เข้าจำ 372
  -    อุโบสถที่แบ่งตามระดับความประพฤติ 373
  -    รักษาอุโบสถเพื่อเป็นการข่มกิเลส 373
  -    วิธีสมาทานอุโบสถศีล 378
  -    ขั้นตอนการสมาทานอุโบสถศีล 379
  -    องค์แห่งอุโบสถศีล 386
  -    การล่วงละเมิดองค์อุโบสถ 393
  -    โทษของการล่วงละเมิด 394
  -    อานิสงส์ของศีล 395
  -    การลาอุโบสถ 397

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: คู่มือธรรมศึกษา ชั้นโท

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Price
Value
Quality

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

คู่มือธรรมศึกษา ชั้นโท

THB

125 B

0

0