คู่มือธรรมศึกษา ชั้นเอก

: BA006

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

125 B
  • ดอกบัว
  • 14.5 ซม. X 21.0 ซม.
  • 366 หน้า
  • ไสกาว
  • ปอนด์ (สีขาว)
  • สีดำ

รายละเอียด

    สารบัญ  หน้า
       
    วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม  
บทนำ     2
หลักเกณฑ์การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 3
ข้อแนะนำในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม  3
การเตรียมตัวก่อนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม   4
ระเบียบในการตรวจกระทู้ธรรมสนามหลวง 5
ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 6
แบบฟอร์มการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 8
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 11
ตัวอย่างข้อสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 18
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 19
พุทธศาสนสุภาษิตที่ใช้ 25
          -    จิตวรรค           คือ  หมวดจิต 25
          -     ธรรมวรรค      คือ  หมวดธรรม 28
          -     วิริยวรรค         คือ  หมวดความเพียร 36
          -     สามัคคีวรรค    คือ  หมวดสามัคคี 37
          -     อัปปมาทวรรค คือ  หมวดไม่ประมาท 38
อักษรย่อบอกนามคัมภีร์ 40
       
    วิชา  ธรรมวิจารณ์  
ขอบข่ายเนื้อหา 42
ส่วนปรมัตถปฏิปทา 43
   1 นิพพิทา 44
บาลีแห่งนิพพิทา 44
โลก 2     44
สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้พุทธบริษัทมาดูโลก 45
มารและบ่วงแห่งมาร 46
ปฏิปทาแห่งนิพพิทา 47
ไตรลักษณ์   47
  2 วิราคะ 52
บาลีแห่งวิราคะ 52
ไวพจน์แห่งวิราคะ 54
  3 วิมุตติ 56
บาลีแห่งวิมุตติ 56
วิมุตติ 2 ตามบาลี 57
วิมุตติ 5 ตามอรรถกถา 58
  4 วิสุทธิ 59
บาลีแห่งวิสุทธิ 59
ความบริสุทธิ์ในศาสนาต่าง ๆ คือ 60
วิปัสสนาญาณ 9 61
มรรค 8     62
วิสุทธิ 7     63
มรรค 8 เทียบกับวิสุทธิ 7 64
  5 สันติ 66
บาลีแห่งสันติ   66
  6 นิพพาน 66
บาลีแห่งนิพพาน 69
นิพพานตามแนวคิด (ลัทธิ) ของศาสนาต่าง ๆ  70
นิพพานในพระพุทธศาสนา 71
นิพพานธาตุ 2 ประเภท 71
บาลีแห่งแสดงปฏิปทาแห่งนิพพาน 72
ใจความแห่งบาลีปฏิปทาแสดงนิพพาน 75
บาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพาน 76
บาลีแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน 77
บาลีแสดงปรินิพพาน หมายเอาอนุปาทิเสสนิพพาน  81
มติปรารภพระพุทธเจ้าหลายองค์ 83
ปฏิปทาแห่งนิพพาน 84
ผลของการบรรลุนิพพาน 85
สรุปความปรมัตถปฏิปทา 87
  สมถกัมมัฏฐาน 88
    นิวรณ์ 5 89
    สมาธิ 90
    หัวใจสมถกัมมัฏฐาน 91
สมถภาวนา   93
  อารมณ์ของสมถภาวนา 40 ประการ 93
  - หมวดที่ 1 กสิณ 10  94
  - หมวดที่ 2 อสุภะ 10  94
  - หมวดที่ 3 อนุสสติ 10 96
  - หมวดที่ 4 พรหมวิหาร 4 97
  - หมวดที่ 5 อาหาเรปฏิกูลสัญญา 97
  - หมวดที่ 6 จตุธาตุวัตถาน 1  98
  - หมวดที่ 7 อรูป 4 99
จริต 6     99
กัมมัฏฐานเป็นที่สบายแก่จริตของคนต่าง ๆ  100
  พระพุทธคุณ 102
  1. อรหัง 102
  2. สัมมาสัมพุทโธ 102
  3. วิชชาจรณสัมปันโน 103
  4. สุคโต 105
  5. โลกวิทู 106
  6. อนุตตโร ปุริสทัมมสารทิ 106
  7. สัตถา เทวมนุสสานัง 107
  8. พุธโธ 108
  9. ภควา 108
วิปัสสนากัมมัฏฐาน 111
  ธรรมที่ควรศึกษา 3 ประการ 111
  ธรรมที่ควรทราบ 4 ประการ 113
  วิธีเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน 114
  วิธีเจริญวิปัสสนาตามนัยแห่งอรรถกถา 120
  อานิสงส์การเจริญวิปัสสนา 130
       
    วิชา พุทธนุพุทธประวัติ  
  ขอบข่ายเนื้อหา 140
  บทนำ 141
ปริเฉทที่ 1 ชมพูทวีปและประชาชน  
  อาณาเขตของมัชฌิมชนบท 144
  อาณาจักรในชมพูทวีป 145
  การปกครองอาณาจักร 146
  วรรณะ 4 146
  ทิฏฐิ ความเห็น 147
  การนับถือศาสนา 149
ปริเฉทที่ 2 สักกชนบทและศากยวงศ์ 150
ปริเฉทที่ 3 สิทธัตถราชกุมารประสูติ 154
  จุติลงสู่ พระครรภ์ 154
  เบญจมหาบริจาค 154
  ปัญจโกลาหล 155
  ปัญจบุพนิมิต 156
  ปัญจมหาวิโลกนะ 156
พระมารดาทรงพระสุบิน 157
พระราชกุมารประสูติ 159
สหชาติ 7   161
อสิตดาบสเข้าเยี่ยม 161
ขนานนามและทำนายลักษณะ 162
พระมารดาสวรรคต 163
ได้ปฐมฌาน   164
  ปริเฉทที่ 4 เสด็จออกบรรพชา  
    เหตุการณ์ก่อนเสด็จออกบรรพชา 166
ทอดพระเนตรพระราหุลครั้งสุดท้าย 167
เสด็จออกบรรพชา 168
ที่มาของการเสด็จออกผนวช 169
ปัญจวัคคีย์ออกบวชตาม 170
ทรงรับปฏิญญาพระเจ้าพิมพิสาร 171
ปริเฉทที่ 5 ตรัสรู้  
  ทรงศึกษาในสำนัก 2 อาจารย์ 172
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา 173
ปัญจวัคคีย์หนี 176
สุบินนิมนต์ก่อนตรัสรู้ 176
นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส 178
ทรงลอยถาดอธิษฐาน 179
ทรงตั้งสัตยาธิษฐาน 179
ทรงชนะพระยามาร 180
ลำดับการตรัสรู้ 180
เสวยวิมุตติสุข 182
ทรงทำเทศนาธิษฐาน 186
แสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ 188
  ปริเฉทที่ 6 ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา  
ปัญจวัคคีย์ขออุปสมบท 191
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร 192
อุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนา 193
ยสะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 194
อุบาสิกาคู่แรกในพระพุทธศาสนา 194
สหายพระยสะออกบวช 195
  ปริเฉทที่ 7 ประกาสพระพุทธศาสนา  
    ส่งสาวก 60 รูปไปประกาศพระพุทธศาสนา 196
ทรงอนุญาตติสรณคมณูปสัมปทา 197
โปรดภัททวัคคีย์ 30 คน 197
โปรดชฎิล 3 พี่น้อง 198
ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร 199
โปรดพระเจ้าพิมพิสาร 200
วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 202
  ปริเฉทที่ 8 พระอัครสาวกออกบวช  
พระสารีบุตรออกบวช 203
พระโมคคัลลานะบรรลุพระอรหัตตผล 205
พระสารีบุตรสำเร็จพระอรหัตตผล 206
ดำรงตำแหน่งพระอัครสาวก 206
  ปริเฉทที่ 9 พระมหากัสสปะและพระมหากัจจายนะออกบวช  
พระมหากัสสปะเถระออกบวช 208
พระมหากัจจายนะเถระออกบวช 210
  ปริเฉทที่ 10 โปรดมาณพ 16 คน  
เหตุการณ์ก่อนบวช 212
มาณพ 16 ขออุปสมบท 225
  ปริเฉทที่ 11 ประธานอนุญาตญัตติจตุตถกรรมมวาจา  
พระราธะออกบวช 227
ญัตติจตุตถกรรมมวาจา 228
สมบัติ 4     229
พระปุณณมันตานีบุตร 229
  ปริเฉทที่ 12 เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์  
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ 231
ฝนโบกขรพรรษตก 232
โปรดพุทธบิดา 234
พุทธบิดาและพระนางปชาบดีบรรลุธรรม 234
พระนางพิมพาบรรลุธรรม 235
นันทกุมารออกบวช 236
ราหุลกุมารบรรพชา 237
  ปริเฉทที่ 13 ศากยวงศ์ออกบวช  
ศากยวงศ์ออกบวช 240
บรรลุคุณวิเศษ 241
เทวทัตประทุษร้ายพระพุทธเจ้า 243
ทูลข้อวัตถุ 5 ประการ 245
ปรารภทำสังฆเภท 245
ถูกแผ่นดินสูบ 246
  ปริเฉทที่ 14 พระโสณโกฬิวิสะและพระรัฐบาลออกบวช  
พระโสณโกฬิวิสะออกบวช 248
พระรัฐบาลออกบวช 250
  ปริเฉทที่ 15 พุทธบิดาประชวรและพระนางปชาบดีออกบวช  
พุทธบิดาประชวร 253
พระนางปชาบดีออกบวช 254
ครุธรรม 8   255
ภิกษุณีเอตทัคคะ 13 รูป 256
  ปริเฉทที่ 16 ยมกปาฏิหาริย์และโปรดพุทธมารดา  
    ยมกปาฏิหาริย์ 257
พระปิณโฑลภารทวาชเถระแสดงปาฏิหาริย์ 258
เดียรถีย์ท้าแข่งปาฏิหาริย์ 259
ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ 260
โปรดพุทธมารดา 261
เสด็จลงจากดาวดึงส์ 262
  ปริเฉทที่ 17 พระอัครสาวกปรินิพพาน  
พระสารีบุตรเถระปรินิพพาน 265
พระโมคคัลลานะเถระปรินิพพาน 267
  ปริเฉทที่ 18 ปรินิพพาน  
พระพุทธเจ้าประชวร 269
พุทธกิจ 45 พรรษา 270
ทรงปรารภชราธรรม 271
ทรงทำนิมิตโอภาส 272
ทรงปลงอายุสังขาร 273
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย 275
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 277
วิธีปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระ 279
ถูปารหบุคคล 4 จำพวก 280
พระสาวกองค์สุดท้าย 280
เสด็จดับขันธปรินิพพาน 281
อัญเชิญพระบรมศพออกจากพระนคร 281
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 282
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ 284
โทรพราหมณ์ห้ามศึก 286
พระเขี้ยวแก้ว   287
ประเภทแห่งสัมมาสัมพุทธเจดีย์ 287
ปริเฉทที่ 19 สังคายนา 289
การสังคายนาพระธรรมวินัย 289
ความเป็นมาแห่งการสังคายนาพระธรรมวินัย 289
ส่งพระธรรมทูตประกาศพระศาสนา 291
อัตรธาน 5   294
       
    วิชา กรรมบถ  
ขอบข่ายเนื้อหา 306
บทนำ     308
อกุศลกรรมบถ 10 309
อภิชฌา     340
พยาบาท     343
มิจฉาทิฏฐิ   347
มโนกรรมเป็นไปในทวาร 3 350
โทษของอกุศลกรรมบถ 10 351
สรุปอกุศลกรรมบถ โดยอาการ 5 352
กุศลกรรมบถ   355
ชื่อเรียกกุศลกรรมบถ 358
กุศลกรรมบถเป็นไปในทวาร 3 359
หลักการประพฤติกุศลกรรมบถ 360
อานิสงส์แห่งกุศลกรรมบถ 362
กุศลกรรมบถ คือ สีลสิกขา 363
อุปนิสัย 3   364
สรุปกุศลกรรมบถ โดยอาการ 5 366

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: คู่มือธรรมศึกษา ชั้นเอก

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Price
Value
Quality

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

คู่มือธรรมศึกษา ชั้นเอก

THB

125 B

0

0