นวโกวาท (ฉบับกระเป๋า)

: BA011

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

22 B
  • วัด พื้นเหลือง
  • 9.0 ซม. X 13.0 ซม.
  • 153 หน้า
  • ไสกาว
  • ปอนด์ (สีขาว)
  • สีดำ

รายละเอียด

สารบัญ  หน้า
   
วินัยบัญญัติ  
อนุศาสน์  8  อย่าง    1
สิกขาของภิกษุมี  3  อย่าง 2
อาบัติ 2
ปาราชิก   4
สังฆาทิเสส  13 5
อนิยต  2 8
นิสสัคคียปาจิตตีย์  30   9
ปาจิตตีย์  92  สิกขาบท 15
ปาฏิเทสนียะ  4 29
เสขิยวัตร 29
อธิกรณ์มี  4 37
อธิกรณสมถะ  มี  7 37
   
ธรรมวิภาค  
ทุกะ  คือ  หมวด  2  
ธรรมมีอุปการะมาก  2  อย่าง 39
ธรรมเป็นโลกบาล   39
ธรรมอันทำให้งาม  2  อย่าง 40
บุคคลหาได้ยาก  2  อย่าง 41
ติกะ  คือ  หมวด  3  
รัตนะ 2  อย่าง 42
คุณของรัตน  3  อย่าง 42
อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน  3  อย่าง 43
โอวาท  3 อย่าง 44
ทุจริต  3  อย่าง 44
สุจริต  3  อย่าง 45
อกุศลมูล  3  อย่าง 46
กุศลมูล  3  อย่าง 47
อปัณณกปฏิปทา  3  อย่าง 49
บุญกิริยาวัตถุ  3  อย่าง 50
สามัญญลักษณะ  3  อย่าง 51
จตุกกะ  คือ  หมวด  4  
จักร  4 52
อคติ  4 53
อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่  4  อย่าง 54
ปธาน    4  อย่าง 55
อธิฐานธรรม    4  อย่าง 56
อิทธิบาท  4  อย่าง   57
ควรทำความไม่ประมาทในที่  4  สถาน 58
ปาริสุทธิศีล  4 60
อารักขกัมมัฏฐาน  4 61
พรหมวิหาร  4 62
สติปัฏฐาน  4 63
ธาตุกัมมัฏฐาน  4 64
อริยสัจ  4 66
ปัญจกะ  คือ  หมวด  5  
อนันตริยกรรม  5 68
อภิณหปัจจเวกขณ์  5 69
เวสารัชชกรณธรรม  5 71
องค์แห่งภิกษุใหม่  5   72
องค์แห่งธรรมกถึก  5 74
ธัมมัสสวนานิสงส์  5 75
อานิสงส์แห่งการฟังธรรม 75
พละ  5  อย่าง 76
นิวรณ์  5 77
ขันธ์  5 78
ฉักกะ  คือ  หมวด  6  
คารวะ  6 80
สาราณิยธรรม  6 81
อายตนะภายใน  6 82
อายตนะภายนอก  6 82
วิญญาณ  6 83
สัมผัส  6 84
เวทนา  6 84
ธาตุ  6 85
สัตตกะ  คือ  หมวด  7  
อปริหานิยธรรม  7 86
อริยทรัพย์  7 88
สัปปุริสธรรม  7 90
สัปปุริสธรรม  อีก 7 91
โพชฌงค์  7 93
อัฏฐกะ  คือ  หมวด  8  
โลกธรรม  8 94
ลักษณะตัดสิน  ธรรมวินัย 8  ประการ 95
มรรค  มีองค์  8 97
นวกะ  คือ  หมวด  9  
มละ  คือ  มลทิน  9 98
ทสกะ  คือ  หมวด  10  
อกุศลกรรมบถ  10   99
กุศลกรรมบถ  10 100
บุญกิริยาวัตถุ  10 101
ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณา เนืองๆ  10  อย่าง 103
นาถกรณธรรม  คือธรรมทำที่พึ่ง  10  อย่าง 105
กถาวัตถุ  คือ  ถ้อยคำที่ควรพูด  10  อย่าง 106
อนุสสติ  คือ อารมณ์ควรระลึก  10  ประการ 107
ปกิณณกะ คือ หมวดเบ็ดเตล็ดอุปกิเลส    
คือ โทษเครื่องเศร้าหมอง  16  อย่าง 109
โพธิปักขิยธรรม  37   110
คิหิปฏิบัติ  
จตุกกะ  กรรมกิเลส  คือ กรรมเครื่องเศร้าหมอง 112
 4  อย่าง  
อบายมุข  คือ  เหตุเครื่องฉิบหาย 4 อย่าง 113
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  คือ ประโยชน์ 113
ปัจจุบัน  4  
สัมปรายิกัตถประโยชน์  คือ 115
ประโยชน์ภายหน้า มี  4 อย่าง  
มิตตปฏิรูป  คือ  มิตรเทียม  4  จำพวก 116
มิตรแท้  4  จำพวก 118
สังคหวัตถุ  4 120
สุขของคฤหัสถ์  4 121
ความปรารถนาของบุคคลในโลก 121
ที่สมหมายด้วยยาก  4  อย่าง 122
ธรรมเป็นเหตุให้สมหมายมีอยู่ 4 123
ตระกูลมั่งคั่งจะตั้งอยู่นาน 123
ไม่ได้เพราะสถาน  4  
ธรรมของฆราวาส  4 125
ปัญจกะ คือ หมวด  5  
ศีล  5 127
มิจฉาวณิชชา   128
สมบัติของอุบาสก  5    
ฉักกะ  คือ  หมวด  6  
ทิศ  6  130
อบายมุข คือเหตุเครื่องหมายฉิบหาย  6 138
พระคาถาชินบัญชร 145
คำถวายข้าวพระพุทธ และคำถวายทานต่างๆ 147
กรวดน้ำ 152
แผ่เมตตา 153

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: นวโกวาท (ฉบับกระเป๋า)

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Price
Value
Quality

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

นวโกวาท (ฉบับกระเป๋า)

THB

22 B

0

0