มนต์พิธี (กระดาษปรู๊ฟ)

: BA012.1

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

40 B
  • พื้นสีเหลือง
  • 14.5 ซม. X 21.0 ซม.
  • 348 หน้า
  • ไสกาว
  • ปรู๊ฟ (สีนวล)
  • สีดำ

รายละเอียด

สารบัญ  หน้า
   
ทำวัตรเช้า    1
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี 6
ธาตุปะฏิกูละปะจจะเวกขะณะวิธี 7
ปัตติทานะคาถา 8
ทำวัตรเย็น 9
คาถาพระโมคคัลลาน์ต่อกระดูก 14
นมัสการพระอะระหันต์  8  ทิศ 15
สามเณรสิกขา 16
คำแปลสามเณรสิกขา 18
อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี 26
กรวดน้ำอิมินา 27
ติโลกะวิชยะราชาปัตติทานาคาถา 28
คาถาบูชาดวงชะตา 28
ทำวัตรพระ 29
เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ 31
โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยาโย 32
สีลุทเทสะปาฐะ 33
ตายะนะคาถา 33
วันทาใหญ่ 35
เทวธรรม 36
วันทาบทใหญ่ 36
วันทาเช้า 38
อุณหิสสะวิชะยะคาถา 39
ปัพพะโตปะมะคาถา 39
อะริยะธะนะคาถา 40
บทขัดธรรมนิยามะสูตร 40
ธัมมะนิยามะสุตตัง 41
ติลักขะณาทิคาถา 42
ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ 43
พุทธะอุทานะคาถา 43
ภัทเทกะรัตตะคาถา 43
ปฐมพุทธะวะจะนะ 44
อภิธัมมะนิทาน 44
ท้ายมะหาสะมะยะสูตร 46
ทวัตติงสาการะปาโฐ 47
สุริยะปะริตตะปาโฐ 47
คาถาหว่านทราย 48
คาถาโพธิบาท 49
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ 49
คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี 49
เขมาเขมะสะระณะคะมะนะ -  
ปะริทีปิกาคาถา 50
ภาระสุตตะคาถา 50
บทสวดมนต์ :  ชุมนุมเทวดา 51
นะมะการะสิทธิคาถา 53
นะโมการะอัฏฐะกะ 55
บทขัดมังคะละสุตตัง 55
มังคะละสุตตัง 56
บทขัดระตะนะสุตตัง 58
ระตะนะสุตตัง 59
บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง 63
กะระณียะเมตตะสุตตัง 63
บทขัดขันธะปะริตตะคาถา 64
ขันธะปะริตตะคาถา 65
ฉัททันตะปะริตตัง 65
บทขัดโมระปะริตตัง 66
โมระปะริตตัง 66
บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง 67
วัฏฏะกะปะริตตัง 67
บทขัดธะชัคคะปะริตตัง -  
ธะชัคคะสุตตัง 68
ธะชัคคะปะริตตัง  ธชัคคะสุตตัง 68
บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง 71
อาฏานาฏิยะปะริตตัง 72
บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง 76
อังคุลิมาละปะริตตัง 76
บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง 77
โพชฌังคะปะริตตัง 77
บทขัดอะภะยะปะริตตัง 78
อะภะยะปะริตตัง 78
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา 79
บทขัดชะยะปะริตตัง 79
ชะยะปะริตตัง 80
ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา 81
ระตะนัตตะยัปปะภาวะสิทธิคาถา 82
สุขาภิยาจะนะคาถา 83
มงคลจักรวาฬใหญ่ 84
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร 86
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 86
บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร 93
อะนัตตะลักขะณะสูตร 93
บทขัดอาทิตตะปะริยายะสุตร 97
อาทิตตะปะริยายะสุตตัง 98
คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ 101
สามภาณ :  มะหากัสสะปะ -  
โพชฌังคะสุตตะปาโฐ 102
มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะ -  
สุตตะปาโฐ 104
มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ 106
คิริมานันทะสุตตะปาโฐ 108
บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร 114
มัคคะวิภังคะสุตตัง 114
บทขัดสติปัฏฐานปาโฐ 117
สติปัฎฐานปาโฐ 117
พระวินัย 120
พระสูตร 121
พระอะภิธรรมสังคิณี 122
พระวิภังค์ 123
พระธาตุกะถา 123
พระปุคคะละปัญญัตติ 124
พระกะถาวัตถุ 124
พระยะมะกะ 124
พระมะหาปัฏฐาน 124
บังสุกุลตาย 125
บังสุกุลเป็น 125
ธัมมะสังคิณีมาติกา 125
วิปัสสะนาภูมิปาฐะ 127
ถวายพรพระ 128
อนุโมทนาวิธี 132
วิธีกรวดน้ำ 132
มงคลจักรวาลน้อย 133
มงคลจักรวาลน้อย 133
เกณิยานุโมทะนาคาถา 134
กาละทานะสุตตะคาถา 135
ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค 135
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา 136
โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา 136
อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ) 136
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา 137
เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา 138
อาทิยะสุตตะคาถา 138
วิหาระทานะคาถา 138
อนุโมทนารัมภคาถาแปล 139
สามัญญายนุโมทนาคาถาแปล 140
กาละทานะสุตตะคาถาแปล 141
ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาคแปล 142
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถาแปล 143
โภชนทานานุโมทนาคาถาแปล 143
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถาแปล 143
เทวะตาภิสัมมันตนคาถาแปล 144
อาทิยะสุตตะคาถาแปล 145
วิหาระทานะคาถาแปล 146
คาถาป้องกันภัย 147
คาถาศราทธพรต 148
คาถาสวดมาฆะบูชา 149
บทขัดโอวาทปาฏิโมกข์ 150
โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ 150
คาถาสวดวิสาขะบูชา 154
คาถาขอฝน 155
คาถาพระโมคคัลลาน์ดับไฟนรก 155
คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย 156
คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัย 156
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน :  
วันวิสาขบูชา 158
วันมาฆบูชา 162
วันอาสาฬหบูชา 164
คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์ 167
พระคาถาชินบัญชร 168
คาถาป้องกันศัตราอาวุธ 170
คำอธิษฐานผ้าและบาตร 171
คำพินทุผ้า 171
คำเสียสละผ้า 171
คำคืน 171
คำวิกัปผ้า 171
คำถอน 172
คำอธิษฐานเข้าพรรษา                                                                      172 172
คำปวารณาออกพรรษา 172
คำขอขมาโทษ 173
คำอนุโมทนากฐิน 174
คำลาสิกขา                                                                                       174 174
คำประกาศตนเป็นอุบาสก 174
วิธีและคำแสดงอาบัติ 175
แสดงอาบัติแบบใหม่ 176
กิจวัตร  10  อย่าง  177
ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ 10 อย่าง 177
คำให้ศีล 178
คำสรุปศีล 179
คำบอกศักราชสำหรับเทศนา 180
คำเปลี่ยน พ.ศ, เดือน, วันที่, วัน 180
พิธีบรรพชา : บวชสามเณร 184
พิธีอุปสมบท : บวชพระ 187
คำวันทาเสมา 189
คำขอขมาลาโทษบิดา  มารดา -  
และบุคคลทั่วไป 191
บรรพชาอุปสมบทวิธี  :  
-  แบบอุกาสะ 192
สิกขาบท  10  ประการ 195
คำขอนิสัย 196
คำขออุปสมบท 199
-  แบบอาสาหัง 200
คำขอสะระณคมน์และบรรพชา 200
ตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน 201
คำขอศีล 201
สิกขาบท  10 203
คอขอนิสัย 203
คำขออุปสมบท 206
คำขอบรรพชาคู่ 207
คำขออุปสมบทคู่ 208
คำขอนิสัยคู่ 208
แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม  :  
สำหรับนาคเดี่ยว 209
คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม 209
คำเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา 210
คำพระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์ 211
คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิก 211
คำถามอันตรายิกธรรม 211
กรรมวาจาอุปสมบท 212
สำหรับนาคคู่ 213
คำสวดสมมติ - คำสอนซ้อม 213
คำเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา 213
คำสมมติและคำถามอันตรายิก 213
คำพระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์ 214
คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท 214
คำบอกอนุศาสน์ (นิสัย 4) 215
คำขอบวชชี 219
คำอาราธนาศีล 8 219
นะมะการะคาถา 219
ไตรสรณคมน์ 220
คำสมาทานศีล 8 220
กฐิน :  คำถวายผ้ากฐิน 220
คำอปโลกน์กฐิน (แบบ 2 รูป) 222
คำอปโลกน์กฐิน (แบบ 4 รูป) 222
แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน 224
คำกรานผ้ากฐิน 227
คำอนุโมทนากฐิน 228
คำถวายผ้ากฐินอีกแบบหนึ่ง 228
ปริวาสกรรม :  อย่างจุลสุทธันตะ  
คำขอสุทธันตปริวาส 229
กรรมวาจาให้สุทธันตะปริวาส 230
คำสมาทานปริวาส 233
คำบอกสุทธันตปริวาส 233
คำเก็บปริวาส 234
คำขอมานัตต์ 234
กรรมวาจาให้มานัตต์ 235
คำสมาทานมานัตต์ 238
คำบอกมานัตต์ 239
คำเก็บมานัตต์ 239
คำขออัพภาน 240
กรรมวาจาให้อัพภาน 241
คำสมาทานธุดงค์  13  ข้อ 245
คำสวดถอนติจีวราวิปปวาส 248
คำสวดถอนสมานสังวาสสีมา 249
คำสมมติติจีวราวิปปวาส 250
คำทักนิมิต 250
สุทธิกะปะฏิปะทา 251
สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทา 252
อัปปะณิหิตะปะฏิปะทา 252
อะธิปะติ 253
พิธีการทำบุญ  :  255
การทำบุญเลี้ยงพระ 256
การทำบุญเกี่ยวกับศพ 262
การประเคนของพระ 264
การแสดงความเคารพพระ 265
วิธีไหว้  5  ครั้ง 266
พิธีรักษาอุโบสถศีล 267
อาราธนาปริตร (พระสวดมนต์) 273
อาราธนาธรรม  (พระเทศน์) 273
อาราธนาธรรม  (พิเศษ) 274
คำแผ่เมตตา 274
บังสุกุล 275
คำลากลับบ้าน 275
เข้าพรรษา 277
คำบูชาพรรัตนตรัย 277
อาราธนาศีล  5 277
คำสมาทานศีล 278
คำถวายสังฆทาน  (สามัญ) 279
คำถวายสังฆทาน  (อุทิศ) 279
คำอปโลกน์สังฆทาน 280
คำถวายสลากภัต 280
คำถวายพระพุทธรูป 281
คำถวายผ้าไตรอุทิศผู้ตาย 282
คำถวายข้าวสาร 283
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน 283
คำถวายผ้าป่า 283
คำชักผ้าป่า 284
คำถวายธูปเทียนดอกไม้บูชา 284
คำถวายพระเครื่องบูชาพระภูมิ 284
คำขอพรจากพระภูมิ 285
คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ 285
คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ 286
คำจบขันข้าวใส่บาตร 286
คำถวายข้าวพระพุทธ 286
คำลาข้าวพระพุทธ 286
บทบูชาพระภูมิเจ้าที่ 286
คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย 286
คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ 286
คำภาวนาเวลารดน้ำศพ 286
คำภาวนาเวลาทอดผ้าที่หน้าศพ 286
คำภาวนาเวลาเผาศพ 286
แบบถวายอติเรกที่ใช้ในปัจจุบัน  :  
คำถวายอติเรก  แบบที่ 1 287
ถวายพระพรลาในหลวงองค์เดียว 287
คำถวายอติเรก  แบบที่ 2 287
ถวายพระพรลาทั้งสองพระองค์ 288
คำถวายอติเรก  แบบที่ 3 288
ถวายพระพรลาพระบรมราชินี 289
พระอภิธัมมัตถสังคหะ 290
พระภิกขุปาฏิโมกข์  :  
ปุพพะกะระณะปุพพะกิจจานิ 295
ปุพพะกิจจัง 299
ภิกขุปาฏิโมกขัง 305

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: มนต์พิธี (กระดาษปรู๊ฟ)

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Value
Quality
Price

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

มนต์พิธี (กระดาษปรู๊ฟ)

THB

40 B

0

0