ตัวอย่างหนังสืองานศพ

 

ขอข้อมูล ของผู้ที่เราบําเพ็ญกุศลให้ ดังนี้ค่ะ

1. ชื่อ-นามสกุล

2. วันเกิด

3. วันที่เสียชีวิต

4. วัดที่จัดงาน...แขวง... เขต... จังหวัด...

5. วันที่ฌาปนกิจ หรือ.. ฝัง

 

 

ตัวอย่างข้อความสําหรับ

+ งานฌาปนกิจ(แบบไทย)

+ งานพระราชทานเพลิงศพ

+ งานพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ

+ งานบําเพ็ญกุศลศพ(แบบจีน)