คู่มือธรรมศึกษา ชั้นตรี

: BA004

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

125 B
  • ดอกบัว
  • 14.5 ซม. X 21.0 ซม.
  • 316 หน้า
  • ไสกาว
  • ปอนด์ (สีขาว)
  • สีดำ

รายละเอียด

    สารบัญ หน้า
       
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม   
       
    บทนำ 2
    หลักเกณฑ์การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 2
    ข้อแนะนำในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 3
    การเตรียมตัวก่อนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 4
    ใบประกาศคำสั่งในการตรวจกระทู้ธรรมสนามหลวง 5
    ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 6
    แบบฟอร์มการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 8
    ตัวอย่างข้อสอบวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี 9
    ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม 10
    พุทธศาสนสุภาษิตที่ใช้ 13
    -     ทานวรรค คือ หมวดทาน 13
    -     บาปวรรค คือ หมวดบาป 15
    -     ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ 17
    -     สติวรรค คือ หมวดสติ 18
    -     สีลวรรค คือ หมวดศีล 19
    อักษรย่อบอกนามคำภีร์ 20
       
วิชา ธรรมวิภาค  
    บทนำ 22
    ขอบข่ายเนื้อหา 22
  ทุกะ คือ หมวด 2  
    ธรรมมีอุปการะมาก 2 25
    ธรรมเป็นโลกบาล 2 26
    ธรรมอันทำให้งาม 2 26
    บุคคลหาได้ยาก 2 27
  ติกะ คือ หมวด 3  
    รตนะ 3 31
    คุณของรัตนะ 3 31
    โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 32
    ทุจริต 33
    สุจริต 35
    อกุศลมูล 3 36
    กุศลมูล 3 37
    สัปปุริสบัญญัติ 3 38
    บุญกิริยาวัตถุ 3 39
  จตุกกะ คือ หมวด 4  
    วุฑฒิ 4 43
    จักร 4 44
    อคติ 4 45
    ปธาน 4 46
    อธิษฐานธรรม 4 47
    อิทธิบาท 4 48
    ควรทำความไม่ประมาทในที่ 4 สถาน 49
    พรหมวิหาร 4 52
    อริยสัจ 4 53
  ปัญจกะ คือ หมวด 5  
    อนันตริยกรรม 59
    อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 61
    ธัมมัสสวนานิสงส์ 5 63
    พละ 5 64
    ขันธ์ 5 66
  ฉักกะ คือ หมวด 6  
    คารวะ 6 69
    สาราณิยธรรม 6 70
  สัตตกะ คือ หมวด 7  
    อริยทรัพย์ 7 73
    สัปปุริสธรรม 7 75
  อัฏฐกะ คือ หมวด 8  
    โลกธรรม 8 78
  ทสกะ คือ หมวด 10  
    บุญกิริยาวัตถุ 10 80
       
  คิหิปฏิบัติ  
  จตุกกะ คือ หมวด 4  
    ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 85
    สัมปรายิกัตถประโยชน์ 4 86
    มิตตปฏิรูป 4 87
    มิตรแท้ 4 89
    สังคหวัตถุ 4 92
    ธรรมของฆราวาส 4 93
  ปัญจกะ คือ หมวด 5  
    มิจฉาวณิชชา 5 97
    สมบัติของอุบาสก 5 98
  ฉักกะ คือ หมวด 6  
    ทิศ 6 100
    อบายมุข 6 109
       
วิชา พุทธประวัติ  
    บทนำ 120
    ขอบข่ายเนื้อหา 121
  ภาคปุริมกาล  
  ปริเฉทที่ 1 ชมพูทวีปและประชาชน 123
    อาณาเขตของมัชฌิมชนบท 124
    อาณาจักรในชมพูทวีป 125
    การปกครองอาณาจักร 126
    วรรณะ 4 127
    ทิฏฐิความเห็น 129
    การนับถือศาสนา 132
  ปริเฉทที่ 2 สักกชนบทและศากยวงศ์ 133
  ปริเฉทที่ 3 พระสิทธัตถราชกุมารประสูติ  
    พระมหาบุรุษเสด็จสู่พระครรภ์ 138
    พระราชกุมารประสูติ 139
    สหชาติ 7 142
    อสิตดาบสเข้าเยี่ยม 143
    ขนานพระนามและทำนายลักษณะ 144
    พระมารดาสวรรคต 146
    ได้ปฐมฌาน 146
    ทรงศึกษาศิลปวิทยา 148
    ทรงอภิเษกสมรส 150
  ปริเฉทที่ 4 เสด็จออกผนวช  
    สาเหตุที่เสด็จออกผนวช 154
    พระราหุลกุมารประสูติ 155
    การเสด็จออกผนวช 159
    ที่มาของการเสด็จออกผนวช 160
    ปัจจวัคคีย์ออกบวชตาม  
  ปริเฉทที่ 5 ตรัสรู้  
    ทรงรับปฏิญาณพระเจ้าพิมพิสาร 162
    ทรงศึกษาในสำนัก 2 อาจารย์ 163
    สมบัติ 8 163
    ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา 164
    ทรงสดับเสียงพิณ 165
    อุปมา 3 ประการปรากฏ 166
    ปัญจวัคคีย์หนี 168
    ตรัสรู้ 168
    ทรงชนะพระยามาร 171
    พระนามพิเศษ 173
    ภาคปฐมโพธิกาล  
  ปริเฉทที่ 6 ปฐมเทศนาและปฐมสาวก  
    เสวยวิมุตติสุข 176
    ทรงขับ 3 ธิดามาร 178
    ทรงทำเทศนาธิษฐาน 182
    พบอุปกาชีวก 185
    โปรดปัญจวัคคีย์  186
    ทรงแสดงปฐมเทศนา 187
    ปฐมสาวก 189
    ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร 193
  ปริเฉทที่ 7 ประกาศพระศาสนา  
    ยสะกุลบุตรออกบวช 195
    อุบาสิกาคู่แรก 198
    สหายพระยสะออกบวช 198
    ส่งสาวกไปประกาศศาสนา 199
    ทรงอนุญาตติสรณคมณูปสัมปทา 200
    โปรดภัททวัคคีย์ 30 คน 201
    โปรดชฎิล 3 พี่น้อง  
  ปริเฉทที่ 8 เสด็จกรุงราชคฤห์  
    ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร 207
    วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 208
    ได้พระอัครสาวก 209
    อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรม 210
    พระโมคคัลลานะบรรลุพระอรหัตตผล 211
    พระสารีบุตรบรรลุพระอรหัตตผล 212
       
  ภาคมัชฌิมโพธิกาล  
  ปริเฉทที่ 9 พุทธกิจในแคว้นมคธ  
    พระมหากัสสะปะออกบวช 216
    แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 218
    ทรงอนุญาตการบวชแบบญัติติจตุตถกัมมอุปสัมปทา 219
    โปรดสิงคามาณพ 220
  ปริเฉทที่ 10 เสด็จโปรดพุทธบิดา  
    ภารกิจของกาฬุทายีอำมาตย์ 223
    อัศจรรย์ท่ามกลางพระประยูรญาติ 223
    พุทธบิดาได้ดวงตาเห็นธรรม 226
    ปริเฉทที่ 11 เสด็จโกศลชนบท  
    ประวัติอนาถปิณฑิกเศรษฐี 229
    ถวายวัดพระเชตวัน 230
       
  ภาคปัจฉิมโพธิกาล  
  ปริเฉทที่ 12 ปรินิพพาน  
    ทรงปรารถชราธรรม 233
    ทรงทำนิมิตโอภาส 233
    ทรงปลงอายุสังขาร 234
    เหตุที่ทำให้แผ่นดินไหว 8 อย่าง 234
    พระพุทธเจ้าทรงทำนิมิตโอภาส 16 ครั้ง 235
    เสด็จป่ามหาวัน 236
    ทรงรับบิณฑบาตครั้งสุดท้าย 237
    เสด็จเมืองกุสินารา 237
    ทรงรับผ้าสิงควรรณ 238
    ผลแห่งบิณฑบาตทาน 239
    อนุฏฐานไสยาสน์ 239
    ทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชา 241
    สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 241
    ข้อปฏิบัติตนต่อสุภาพสตรี 244
    วิธีปฏิบัติต่อพระพุทะสรีระ 244
    ถูปารหบุคคล 4 จำพวก 245
    ตรัสปลอบและตรัสสรรเสริญพระอานนท์ 245
    แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์ 246
    สุภัททปริพาชกสาวกองค์สุดท้าย 247
    พระดำรัสสุดท้าย 247
    ปัจฉิมโอวาท 248
    เสด็จปรินิพพาน 249
    สังเวคกถา 251
  ปริเฉทที่ 13 ถวายพระเพลิง  
    พิธีอัญเชิญพระบรมศพ 255
    ถวายพระเพลิง 256
  ปริเฉทที่ 14 แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ  
    โทณพราหมณ์ห้ามศึก 261
    พระเขี้ยวแก้ว 263
  ปริเฉทที่ 15 ประเภทแห่งสัมมาสัมพุทธเจดีย์ 265
  ปริเฉทที่ 16 สังคายนา  
    ความเป็นมาแห่งการสังคายนาพระธรรมวินัย 267
    สังคายนาครั้งที่ 1 267
    สังคายนาครั้งที่ 2 268
    สังคายนาครั้งที่ 3 268
    ส่งพระธรรมทูตประกาศศาสนา 269
  สังคายนาครั้งที่ 4 271
  สังคายนาครั้งที่ 5 271
  ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 272
       
       
    ขอบข่ายเนื้อหา 276
    บทนิเทศ 277
  หมวดที่ 1 กุศลพิธี  
    การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 279
    พิธีรักษาอุโบสถ 281
    พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 282
  หมวดที่ 2 บุญพิธี 284
  หมวดที่ 3 ทานพิธี 285
    ความถวายสังฆทานทั่วไป 286
  หมวดที่ 4 ปกิณกะ  
    วิธีแสดงความเคารพพระ 287
    วิธีประเคนของพระ 289
    ฎีกานิมนต์พระ 290
    ใบปวารณาถวายปัจจัย 4 291
    หลักการอาราธนา 292
    คำอาราธนาศีล 5 293
    คำอาราธนาพระปริตร 293
    คำอาราธนาธรรม 293
    วิธีกรวดน้ำ 294
       
       
    ขอบข่ายเนื้อหา 298
  เบญจศีล  
  ศีลข้อที่ 1 300
    การฆ่า 300
    โทษหนัก - เบา 301
    การทำร้ายร่างกาย 302
    การทรกรรม 303
    องค์แห่งปาณาติบาต 303
  ศีลข้อที่ 2 304
    โจรกรรม 304
    โทษหนัก - เบา 305
    อนุโลมโจรกรรม 306
    ฉายาโจรกรรม 306
    องค์แห่งอทินนาทาน 306
  ศีลข้อที่ 3 307
    ลักษณะหญิงต้องห้าม 307
    ลักษณะชายต้องห้าม 309
    องค์แห่งกาเมสุมิจฉาจาร 309
  ศีลข้อที่ 4 309
    มุสา 310
    กิริยาที่จัดเป็นมุสาวาท 7 อย่าง 310
    อนุโลมมุสา 311
    ปฏิสสวะ 311
    โทษแห่งมุสาวาท 312
    มุสาวาทที่ไม่เป็นโทษ 312
    องค์แห่งมุสาวาม 313
  ศีลข้อที่ 5 313
    โทษแห่งการดื่มน้ำเมา 314
    โทษแห่งการเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด 314
    องค์แห่งสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา 314
       
  วิรัติ 315
       
  เบญจธรรม 315

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: คู่มือธรรมศึกษา ชั้นตรี

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Quality
Price
Value

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

คู่มือธรรมศึกษา ชั้นตรี

THB

125 B

0

0