Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ชื่อหนังสือทีต้องการค้นหา
เช่น "คู่มือสวดมนต์"
 
     

ชื่อหนังสือ : คู่มือวิธีถวายทาน ฉบับสมบูรณ์ยุคใหม่  
ชื่อรหัส : BA009  
ปก : เทวดา  
ขนาด : 13.0 ซม. X 18.5 ซม.  
จำนวน : 182   หน้า  
ราคา : 50  บาท  
       
    สารบัญ  หน้า
       
    การปฏิบัติและวิธีถวายทาน 1
    การเตรียมงานเบื้องต้น 1
    ข้อสำคัญในการทำบุญทำทาน 1
    ระเบียบปฏิบัติในการถวายทาน 2
    เหตุให้เกิดบุญ 4
    ทาน 6
    คำชี้แจง 7
    จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 7
    คำบูชาพระรัตนตรัย 8
    คำอาราธนาศีล 9
    รับศีล 9
    คำอาราธนาพระปริตร 10
    คำอาราธนาธรรม 11
    คำบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน 11
    บทถวายดอกไม้ธูปเทียน 11
    คำอธิษฐานเวลาทำบุญ 12
    คำถวายข้าวบูชาพระพุทธ 12
    คำลาข้าวพระพุทธ 12
    คำถวายสังฆทาน 14
    คำถวายข้างสงฆ์(สังฆทาน) 14
    คำถวายผลไม้ต่าง ๆ 15
    คำถวายข้าวสาร 15
    คำถวายสลากภัต 16
    คำถวายจตุปัจจัย 16
    คำถวายผ้ากฐินหลวง 17
    คำถวายผ้ากฐิน(แบบมหานิกาย) 17
    คำถวายผ้ากฐิน(แบบธรรมยุต) 17
    คำถวายผ้าป่า 18
    คำถวายผ้าไตร 18
    คำถวายผ้าอาบน้ำฝน 19
    คำถวายเครื่องอัฏฐบริขาร 19
    คำถวายจีวร 20
    คำถวายผ้าจำนำพรรษา 21
    คำถวายผ้าอัจเจกจีวร 21
    คำถวายกลดพระธุดงค์ 22
    คำถวายบาตร 23
    คำถวายที่ตั้งพัดยศสมณศักดิ์ 23
    คำถวายเครื่องเสบียงจำพรรษา 24
    คำถวายตู้ตั้งพัดยศสมณศักดิ์ 24
    คำถวายรูปหล่อพระอัครสาวก 27
    คำถวายเครื่องสังเค็ด 29
    คำถวายหีบทองตั้งศพ 29
    คำถวายหีบตั้งศพ 30
    คำถวายศาลาบำเพ็ญกุศลศพ 31
    คำถวายโกดังเก็บศพ 32
    คำถวายเมรุเผาศพ 33
    คำถวายระฆัง 33
    คำถวายระฆังพร้อมหอ 34
    คำถวายกลอง 35
    คำถวายฆ้อง 35
    คำถวายหอกลอง 36
    คำถวายโต๊ะหมู่บูชา 37
    คำถวายกระถางธูป 37
    คำถวายเชิงเทียน 38
    คำถวายแจกันดอกไม้ 39
    คำถวายพุ่มเงินพุ่มทอง 39
    คำถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง 40
     คำถวายฉัตรเงินฉัตรทอง 41
    คำถวายจิตรกรรมฝาผนัง 42
    คำถวายกระดิ่งแขวนโบสถ์ 42
    คำถวายลวดลายหน้าบันโบสถ์ 43
    คำถวายพระปรางค์ 44
    คำถวายอนุสาวรีย์บรรพบุรุษ 45
    คำถวายแท่นตั้งบาตร 45
    คำถวายเจดีย์ทราย 46
    คำถวายเจดีย์ข้าวเปลือก 47
    คำถวายธงธรรมจักรเป็นต้น 48
    คำถวายผ้าห่มพระพุทธรูป-เจดีย์ 48
    คำถวายพระธาตุพระพุทธเจ้า 49
    คำถวายพระธาตุพระอรหันต์ 50
    คำถวายรูปภาพพระพุทธประวัติ 50
    คำถวายหนังสือธรรมะ 51
    คำถวายเทียนพรรษา 52
    คำถวายตู้เทียนพรรษา 53
    คำถวายหม้อน้ำพระพุทธมนต์ 54
    คำถวายเครื่องพิธีมงคลสมรส 54
    คำถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ 55
    คำถวายปัจจัยตั้งเป็นมูลนิธิ 56
    คำปวารณาตัวถวายปัจจัย 4 57
    คำถวายหนังสือพระธรรมเทศนา 57
    คำถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ 58
    คำถวายหนังสืออรรกถา 59
    คำถวายหนังสือพระอภิธรรม 60
    คำถวายหนังสือพระธรรมวินัย 61
    คำถวายหนังสือพระมาลัยสูตร 61
    คำถวายหนังสือพระปาฏิโมกข์ 62
    คำถวายหนังสือธรรมะ 63
    คำถวายหนังสือเข้าหอสมุด 64
    คำถวายเครื่องเขียนต่าง ๆ  65
    คำถวายเก้าอี้ 66
    คำถวายกระดานดำ 66
    คำถวายโต๊ะชนิดต่าง ๆ  67
    คำถวายตู้เหล็กเก็บเอกสาร 68
    คำถวายตู้นิรภัยเป็นของสงฆ์ 69
    คำถวายเก้าอี้รับแขก 70
    คำถวายแท่นยืนปาฐกถา 71
    คำถวายธรรมมาสน์เทศน์ 72
    คำถวายตู้พระอภิธรรม 72
    คำถวายตู้ประดิษฐานพระพุทธรูป 73
    คำถวายเสนาสนะ 74
    คำถวายที่นั้งที่นอนและอุปกรณ์ 75
    คำถวายพนักพิง 75
    คำถวายร่มใหญ่กันแดดกันฝน 76
    คำถวายเสื่อ 77
    คำถวายพรมปูพื้น 78
    คำถวายน้ำสรงพระเถระ 79
    คำถวายเรือบิณฑบาต 79
    คำถวายมุ้ง 80
    คำถวายผ้าห่มนอน 81
    คำถวายถังใส่ขยะ 82
    คำถวายผงซักผ้า 83
    คำถวายหอไตร 83
    คำถวายหอสวดมนต์ 84
    คำถวายโรงเรียนพระปริยัติธรรม 85
    คำถวายศาลาโรงฉันภัตตาหาร 86
    คำถวายหอประชุม 87
    คำถวายห้องบำเพ็ญสมาธิ 88
    คำถวายกุฏิ 89
    คำถวายศาลา 90
    คำถวายหอสมุด 91
    คำถวายพิพิธภัณฑสถาน 91
    คำถวายศาลาการเปรียญ 92
    คำถวายโรงอุโบสก 93
    คำถวายโรงเก็บพัสดุสงฆ์ 94
    คำถวายกำแพงแก้ว (โบสถ์) 95
    คำถวายลูกนิมิตสีมา 95
    คำถวายซุ้มพัทธสีมา 96
    คำถวายที่นา (ที่ดิน) 97
    คำถวายถนน 97
    คำถวายบันไดต่าง ๆ 98
    คำถวายท่อน้ำประปา 99
    คำถวายห้องน้ำ 100
    คำถวายบ่อน้ำบาดาล 101
    คำถวายสระน้ำ 102
    คำถวายเขื่อนหน้าวัด 103
    คำถวายสะพาน 103
    คำถวายคิลานศาลา-สุขศาลา 105
    คำถวายเตียงคนไข้ 105
    คำถวายยาเวชภัณฑ์ 106
    คำถวายอุปกรณ์การแพทย์ 107
    คำถวายตู้ยารักษาโรค 108
    คำถวายพานแว่นฟ้า 109
    คำถวายพานทองเหลือง 109
    คำถวายโตก (พานใหญ่) 110
    คำถวายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 111
    คำถวายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 112
    คำถวายสายล่อฟ้า 113
    คำถวายพัดลม 113
    คำถวายตู้เย็น 114
    คำถวายแอร์ 115
    คำถวายเครื่องขยายเสียง 116
    คำถวายเครื่องบันทึกเสียง  117
    คำถวายเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 118
    คำถวายเครื่องอัดสำเนาโรเนียว 119
    คำถวายเครื่องถ่ายสำเนา 119
    คำถวายเครื่องคิดเลข 120
    คำถวายเครื่องพิมพ์ดีด 121
    คำถวายเครื่องฉายภาพสไลด์ 122
    คำถวายเครื่องโทรศัพท์ 123
    คำถวายเครื่องรับโทรทัศน์ 124
    คำถวายเครื่องรับวิทยุ 124
    คำถวายเครื่องถ่ายวีดีโอ 125
    คำถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ 126
    คำถวายเครื่องซักผ้า 127
    คำถวายเครื่องดูดฝุ่น 128
    คำถวายเครื่องทำน้ำร้อน 129
    คำถวายเครื่องสัญญาณไฟฟ้า 129
    คำถวายเตาไฟฟ้า 130
    คำถวายหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 131
    คำถวายนาฬิกาไฟฟ้า 132
    คำถวายลิฟต์ขึ้นลง 132
    คำถวายเตารีดไฟฟ้า 132
    คำถวายเครื่องถูพื้น 133
    คำถวายจักรเย็บผ้า 134
    คำถวายน้ำมันเชื้อเพลิง 135
    คำถวายเครื่องสูบน้ำ 136
    คำถวายเครื่องปั้มน้ำ 137
    คำถวายเครื่องตัดหญ้า 138
    คำถวายเรือยนต์ 139
    คำถวายรถยนต์ 140
    คำถวายรถอัญเชิญศพเวียนเมรุ 141
    คำถวายโรงครัว 142
    คำถวายสิ่งของเข้าโรงครัว 143
    คำถวายเครื่องมือทำครัว 144
    คำถวายหม้อน้ำเย็น 145
    คำถวายช้อนต่างชนิด 145
    คำถวายจานข้าว 146
    คำถวายถ้วยชาม 147
    คำถวายกาน้ำร้อน 148
    คำถวายถาดต่างชนิด 149
    คำถวายกาละมังใหญ่ 150
    คำถวายหม้อหุงข้าว 151
    คำถวายถังตักน้ำ 151
    คำถวายถังน้ำหรือตุ่มน้ำ 152
    คำถวายเตาน้ำมันก๊าด 153
    คำถวายเตาแก๊ส 154
    คำถวายตู้เก็บอาหาร 155
    คำถวายโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 156
    คำถวายกระโถน 157
    คำถวายหม้อใส่ข้าว 158
    คำถวายเตาถ่าน (เตาอั้งโล่)  159
    คำถวายอุปกรณ์ก่อสร้าง 160
    คำถวายซุ้มประตู 161
    คำถวายบานประตู 161
    คำถวายบานหน้าต่าง 162
    คำถวายซุ้มหน้าต่าง 163
    คำถวายประตูเหล็ก 164
    คำถวายสระน้ำ 164
    คำถวายบ่อน้ำบาดาล 165
    คำถวายท่อน้ำประปา 166
    คำถวายถังน้ำบาดาล 167
    คำถวายกาน้ำเย็นๆ 168
    คำถวายแก้วน้ำ 169
    คำถวายคนโทน้ำชนิดต่าง ๆ 170
    การกรวดน้ำ 171
    คำกรวดน้ำแบบย่อ 172
    คำกรวดน้ำแบบสั้น 173
    คำจบข้าวใส่บาตร 173
    คำถวายข้าวพระภูมิเจ้าที่ 174
    คำลาข้าวพระภูมิเจ้าที่ 174
    คำหลั่งน้ำถวายพระภูมิ 174
    คำบูชาพระพุทธกวัก 175
    คาถาเรียกเงิน 175
    คำอุทิศผ้าไตรแก่นาค 175
    คำถวายสักการะลอยกระทง 175
    คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ 175
    คำภาวนาก่อพระเจดีย์ทราย 176
    คำบูชาพระเจดีย์ 176
    คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ 176
    คำภาวนาเวลารดน้ำศพ 177
    คำภาวนาทอดผ้าบังสุกุล 177
    คำภาวนาเวลาเผาศพ 177
    แบบถวายอติเรกใช้ในปัจจุบัน 178
    คำถวายอติเรก แบบที่ 1 178
    คำถวายพระพรลา 178
    ในหลวงพระองค์เดียว 178
    คำถวายอติเรก แบบที่ 2 179
    สำหรับ 2 พระองค์ 179
    คำถวายอติเรก แบบที่ 3 180
    คำถวายพระพรลา 181
    สมเด็จพระบรมราชินี 181
    ข้อควรทราบโดยสังเขป 181
    ปวารณาบัตร 182

     
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
info@namobook.com or Call : 081 422 0405 or 0814220405
All users must comply with the terms and conditions provided here in
© 2006 NAMOBOOK.COM ALL RIGHTS RESERVED.