สวดมนต์ทำวัตรแปล-ตำราฮวงจุ้ย-สมุนไพร

: AH020

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

130 B
  • พระพุทธเจ้า
  • 14.5 ซม. X 21.0 ซม.
  • 448 หน้า
  • ไสกาว
  • ปอนด์ (สีขาว)
  • สีดำ

รายละเอียด

สารบัญ  หน้า
   
คาถาจุดเทียนชัย 1
   ทำวัตรเช้า  
คำบูชาพระรัตนตรัย 2
ปุพพะภาคะนะมะการ 3
พุทธาภิถุติ 4
ธัมมาภิถุติ 7
สังฆาภิฆุติ 8
ระตะนัตตะยัปณามะคาถา 10
สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ 12
สำหรับพระภิกษุสามเณรสวด 18
สำหรับอุบาสก - อุบาสิกาสวด 19
โมระปะริตตัง 21
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี 22
ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี 26
อุณหิสสะวิชะยะคาถา 30
เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ 31
สวดมนต์ก่อนเจริญภาวนา 33
มงคลจักรวาลน้อย 35
มงคลสูตร 37
สีลุทเทสะปาฐะ 45
ตายะนะคาถา 47
สัพพปัตติทานะคาถา กรวดน้ำตอนเช้า 49
ปัตติทานะคาถา (แปล) 51
บทพิจารณาสังขาร 55
เจริญกายคตาสติกัมมัฏฐานโดยสังเขป 58
   ทำวัตรเย็น 63
คำบูชาพระรัตนตรัย 64
ปุพพะภาคะนะมะการ 65
พุทธานุสสติ 66
พุทธาภิคีติ 67
ธัมมานุสสติ 71
ธัมมาภิคีติ 72
สังฆานุสสติ 75
สังฆาภิคีติ 77
นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ 81
บทสวดพิเศษหลังทำวัตร 83
ทางแห่งความบริสุทธิ์ 85
อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี 86
อภิณหะปัจจะเวกขะณะ 90
ภารสุตตคาถา 92
สุริยะปะริตตะปาโฐ (ย่อ) 93
อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (อิมินา) กรวดน้ำตอนเย็น 94
อริยมรรคมีองค์ 8  99
กราบพระครั้งสุดท้าย 110
โอวาทปาฏิโมกขคาถา 111
   สวดมนต์  
ชุมนุมเทวดา 113
นะมะการะสิทธิคาถา 116
สัมพุทเธ 118
นะโมการะอัฏฐะกะคาถา 119
บทขัดมังคะละสุตตัง 119
มังคะละสุตตัง 121
บทขัดระตะนะสุตตัง 123
ระตะนะสุตตัง 125
บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง 131
กะระณียะเมตตะสุตตัง 131
บทขัดขันธะปะริตตะสุตตัง 134
ขันธะปะริตตะคาถา 134
ฉัททันตะปะริตตัง 135
บทขัดโมระปะริตตะสุตตัง 136
โมระปะริตตัง 136
บทขัดวัฏฏะกะปะริตตะสุตตัง 137
วัฏฏะกะปะริตตัง 138
บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตะสุตตัง 138
อาฏานาฏิยะปะริตตัง 139
บทขัดอังคุลิมาละปะริตตะสุตตัง 145
อังคุลิมาละปะริตตัง 145
บทขัดโพชฌังคะปะริตตะสุตตัง 146
โพชฌังคะปะริตตัง 146
บทขัดอะภะยะปะริตตะสุตตัง 148
อะภะยะปะริตตัง 148
มงคลจักรวาลใหญ่ 149
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร 151
บทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 152
พระคาถาชินบัญชร 164
หัวใจพระคาถาชินบัญชร 166
บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร 167
อะนัตตะลักขะณะสุตตัง 167
บทขัดอาทิตตะปะริยายะสูตร 175
อาทิตตะปะริยายะสุตตัง 175
ปัพพะโตปะมะคาถา 182
อะริยะธะนะคาถา 183
บทขัดธัมมะนิยามะสูตร 183
ธัมมะนิยามะสุตตัง 184
ติลักขะณาทิคาถา 186
ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ 187
พุทธะอุทานะคาถา 188
ภัทเทกะรัตตะคาถา 189
ปฐมพุทธวะจะนะ 189
อภิธัมมนิทาน 190
ท้ายมะหาสะมะยะสูตร 192
ทวัตติงสาการะปาโฐ 193
บทขัดมะหาสะมะยะสูตร 194
บทสวดมหาสมัยสูตร 194
   พระสหัสสนัย  
พระวินัย 208
พระสูตร 210
พระสังคณี 211
พระวิภังค์ 212
พระธาตุกะถา 212
พระปุคคะละปัญญัติ 213
พระกะถาวัตถุ 214
พระยะมะกะ 214
พระมหาปัฏฐาน 215
บังสุกุล 216
ธัมมะสังคณีมาติกา 217
วิปัสสะนาภูมิปาฐะ 220
อนุโมทนารัมภคาถา แปล 222
สามัญญานุโมทนาคาถา แปล 223
มงคลจักรวาฬน้อย แปล 224
กาละทานะสุตตะคาถา แปล 227
ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค แปล 228
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา แปล 231
โภชนาทานุโมทนาคาถา แปล 232
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนา คาถาแปล 233
   วิธีบรรพชาอุปสมบท 234
คำพินทุผ้า 246
คำอธิษฐาน 246
คำเสียสละ 246
คำคืน 246
คำวิกัปป์ 247
คำถอน 247
คำอธิษฐานเข้าพรรษา 247
คำปวารณาออกพรรษา 248
คำขอขมาโทษ 249
คำลาสิกขา 252
คำแสดงตนเป็นอุบาสก 252
วิธีแสดงอาบัติ 253
คำอุปโลกน์กฐิน 255
แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน 257
คำถวายผ้ากฐิน 258
คำอธิษฐานผ้ากฐิน 259
คำอนุโมทนากฐิน 260
คำสัตตาหะ 260
คำถวายเครื่องสักการะในวันมาฆะบูชา 261
คำถวายเครื่องสักการะในวันวิสาขบูชา 264
และวันวิสาขอัฏฐมีบูชา  
คำถวายเครื่องสักการะในวันอาสาฬหบูชา 270
คำขอสุทธันตปริวาส 275
คำสมาทานปริวาส 277
คำบอกสุทธันตปริวาส 277
คำเก็บปริวาส 278
คำขอมานัต 278
คำสมาทานมานัต 280
คำบอกมานัต 281
คำเก็บมานัต 282
คำขออัพภาน 282
   ศาสนพิธี และวิธีปฏิบัติชาวพุทธ  
แสงธรรมนำชีวิต 285
การนั่งสมาธิที่ถูกต้อง 288
การกราบ 289
การไหว้ 291
สัญลักษณ์แห่งการบูชา 292
ธูป 3 ดอก 292
การจุดเทียน 2 เล่า 292
คำถวายธูป เทียน ดอกไม้เพื่อบูชา 293
การประเคนพระ 293
ศาสนพิธีบางบท 295
คำกราบพระ 296
คำอธิษฐาน 298
บูชาพระรัตนตรัย 299
กราบพระรัตนตรัย 299
คำนมัสการพระพุทธเจ้า 300
คำนมัสการไตรสรณคมน์ 300
พุทธคุณ 301
ธรรมคุณ 301
สังฆคุณ 302
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 302
ชัยปริตร (มหากาฯ) 305
อิติปิโส (เท่าอายุ) 306
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง 307
คำอธิษฐานอโหสิกรรม 307
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 308
บทแผ่ส่วนกุศล 309
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร 310
บทปลงสังขาร (มนุษย์เราเอ๋ย) 311
บทปลงสังขารเกศาผมหงอก 314
คำสมาทานพระกรรมฐาน 319
คำขอขมาโทษ 320
คำแผ่เมตตา 321
คำกรวดน้ำและตั้งความปรารถนา 324
คำตั้งความปราถนา 324
คำแผ่เมตตาและให้ส่วนบุญ 325
กรวดน้ำ 326
คำอาราธนาพระปริตร 328
คำอาราธนาธรรม 328
คำถวายข้าวพระพุทธ 328
สวดมนต์ก่อนเจริญภาวนา 329
สัมมาสัมพุทธัสสะฯ 330
วันทาใหญ่ 331
เทวธรรม 334
บทไหว้บารมี 30 ทัส 334
คาถาโพธิบาท 335
คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์ 336
คาถาหว่านทราย 338
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ 339
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา 340
คำอธิษฐานอโหสิกรรม 341
คาถาสวดมนต์เมื่อเวลาฝันร้าย 343
พระคาถาสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ 344
คาถาบูชาดวงชะตา 346
บทสวดรำพึงพระเจ้าสิบชาติ 347
คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิด 351
ข้อปฏิบัติตอนจะนอน 361
การฝึกสมาธิเบื้องต้น 362
เวลา - สถานที่ 362
การเตรียมตัวเตรียมใจ 363
การนั่ง 363
เริ่มต้นนั่งสมาธิ 364
วิธีการออกจากสมาธิ 365
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น 366
สติปัฏฐานสี่ 374
อานิสงส์การเดินจงกรม 375
   อุโบสถศีล  
คำอาราธนาสำหรับคนเดียว 376
คำอาราธนาสำหรับหลายคน 376
คำอธิษฐานอุโบสถ 377
   คำขอบวชชี  
คำอาราธนาศีล 8 (คนเดียว) 378
คำอาราธนาศีล 8 (หลายคน) 378
คำสมาทานสีล 8 ศีลอุโบสถ 381
อาจารย์ให้กัมมัฏฐานแก่ผู้บวช 387
คำลาศีลอุโบสถ 388
คำอาราธนาศีล 5 (คนเดียว)  388
คำอาราธนาศีล 5 (หลายคน)  388
คำอาราธนานิจจะศีล 389
คำลาสิกขา 389
กิจวัตร 10 อย่าง 390
ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ 10 อย่าง 391
คำแนะนำภาษุ - สามเณร 392
คาถาเงินล้าน 401
อานิสงส์ของการสร้างหนังสือเป็นธรรมทาน 402
มีมาร - ไม่มีมาร 404
คำอธิษฐานทำบุญตักบาตร 405
คำถวายทานแบบสมบูรณ์แก่พระรัตนตรัยฯ 406
คำถวายทานแบบสมบูรณ์แก่มหาสงฆ์หมู่ใหญ่ 407
คำถวายข้าวพระพุทธ 408
คำลาข้าวพระพุทธ 408
คำถวายผ้าป่า 409
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน 409
คาถวายสังฆทาน 410
คำถวายเทียนพรรษา 411
คาถาเรียกทรัพย์ 412
คาถาเสกยา 412
คาถาเมตตา 412
คาถาคลาดแคล้ว 412
คาถาปักกลด 413
คาถาป้องกันตัว 413
คำถวายสลากภัตร 414
คำถวายพระพุทธรูป 415
คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร 416
คำถวายดอกไม้ ธูปเทียน 417
คำถวายการทงสำหรับลอยประทีป 418
คำถวายเวจกุฏี 419
คำถวายยาบำบัดความป่วยไข้ 420
คำขอขมาลาโทษบิดามารดาและบุคคลทั่วไป 421
คาถาทำน้ำมนต์ให้ขายดี 421
คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัย 422
คาถาดำเนินสะดวก 425
ยามอุบากอง 426
คำสอน โดย พระราชวิทยาคม 426
คู่มือดูฮวงจุ้ยบ้าน 427
ตำราสมุนไพรรักษาโรค 433

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: สวดมนต์ทำวัตรแปล-ตำราฮวงจุ้ย-สมุนไพร

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Quality
Price
Value

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

สวดมนต์ทำวัตรแปล-ตำราฮวงจุ้ย-สมุนไพร

THB

130 B

0