นวโกวาท (ฉบับสมบูรณ์)

: BA010

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

20 B
  • พระพุทธเจ้า พื้นเขียว
  • 13.0 ซม. X 18.5 ซม.
  • 96 หน้า
  • ไสกาว
  • ปอนด์ (สีขาว)
  • สีดำ

รายละเอียด

    สารบัญ  หน้า
       
    วินัยบัญญัติ  
นิสสัย 4  อกรณียกิจ 4    1
สิกขาของภิกษุมี  3  อย่าง 1
อาบัติ     2
อาบัติมีโทษ  3  สถาน 2
อาการที่ต้องอาบัติ มี  6  อย่าง 2
ปาราชิก  4   3
สังฆาทิเสส  13   3
อนิยต  2     4
นิสสัคคียปาจิตตีย์  30  แบ่งเป็น  3  วรรค 5
  วรรคละ  10  สิกขาบท 5
  จีวรวรรคที่  1 5
  โกสิยวรรคที่  2 7
ปัตตวรรคที่  3   7
ปาจิตตีย์  92  สิกขาบท 9
  มุสาวทวรรคที่  1      มี  10  สิกขาบท 9
ภูตคามวรรคที่  2      มี  10  สิกขาบท 10
โอวาทวรรคที่  3       มี  10  สิกขาบท 11
โภชนวรรคที่   4       มี  10  สิกขาบท 11
อเจลกวรรคที่   5      มี  10  สิกขาบท 13
สุราปานวรรคที่ 6     มี  10  สิกขาบท 14
สัปปานวรรคที่  7     มี  10  สิกขาบท 15
สหธรรมิกวรรคที่ 8  มี  10  สิกขาบท 16
รตนวรรคที่  9   มี  10  สิกขาบท 17
ปาฏิเทสนียะ  4   18
เสขิยวัตร     19
สารูปที่  1 (ประพฤติตนให้เหมาะให้ควร)  มี  26ข้อ 19
โภชนปฏสังยุตที่  2  มี  30  ข้อ 20
ธัมมเทสนาปฏิสังยุตที่  3  มี 16  ข้อ 22
ปกิณณกะที่  4  มี 3 ข้อ 23
อธิกรณ์มี  4   23
อธิกรณสมถะ  มี  7 24
       
    ธรรมวิภาค  
ทุกะ  คือ  หมวด  2  
  ธรรมมีอุปการะมาก  2  อย่าง 25
  ธรรมเป็นโลกบาล  คือ คุ้มครองโลก  2  อย่าง    25
  ธรรมอันทำให้งาม  2  อย่าง 26
บุคคลหาได้ยาก  2  อย่าง 26
ติกะ  คือ  หมวด  3  
  รัตนะ 2  อย่าง 27
คุณของรัตน  3  อย่าง 27
อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน  3  อย่าง 28
โอวาทของพระพุทธเจ้า  3 อย่าง 28
ทุจริต  3  อย่าง   28
สุจริต  3  อย่าง   29
อกุศลมูล  3  อย่าง   30
สัปปุริสบัญญัติ  คือข้อที่ท่านสัตบุรุษตั้งไว้  3  อย่าง 31
อปัณณกปฏิปทา  คือ  ปฏิบัติไม่ผิด  3  อย่าง 31
บุญกิริยาวัตถุ  3  อย่าง 32
สามัญญลักษณะ  3  อย่าง 33
จตุกกะ  คือ  หมวด  4  
  วุฒิ  คือธรรมเป็นเครื่องเจริญ  4  อย่าง 34
  จักร  4   34
  อคติ  4 35
  อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่  4  อย่าง 35
  ปธาน  คือ  ความเพียร  4  อย่าง 36
  อธิฐานธรรม  คือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ  4  อย่าง 36
  อิทธิบาท  คือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์  4  อย่าง 37
  ควรทำความไม่ประมาทในที่  4  สถาน 37
  ปาริสุทธิศีล  4 38
  อารักขกัมมัฏฐาน  4 39
  พรหมวิหาร  4 39
  สติปัฏฐาน  4 40
  ธาตุกัมมัฏฐาน  4 41
  อริยสัจ  4 42
ปัญจกะ  คือ  หมวด  5  
  อนันตริยกรรม  5 44
  อภิณหปัจจเวกขณ์  5 45
  เวสารัชชกรณธรรม  คือ ธรรมทำความกล้าหาญ 5 อย่าง 45
  องค์แห่งภิกษุใหม่  5  อย่าง 46
  ความปรารถนาของบุคคลในโลกที่ได้สมหมายด้วยยาก 4  อย่าง 80
  ธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย  มีอยู่  4  อย่าง 81
  ตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้  เพราะสถาน  4 81
  ธรรมของฆราวาส  4 82
ปัญจกะ      
  ประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์  5  อย่าง 84
  ศีล  5   84
  มิจฉาวณิชชา  คือการค้าขายที่ไม่ชอบธรรม  5  อย่าง 85
  สมบัติของอุบาสก  5  ประการ 85
  เบญจธรรม  คู่กับ เบญจศีล 86
ฉักกะ      
  ทิศ  6    88
  บายมุข คือเหตุเครื่องหมายฉิบหาย  6 96

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: นวโกวาท (ฉบับสมบูรณ์)

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Quality
Price
Value

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

นวโกวาท (ฉบับสมบูรณ์)

THB

20 B

0

0