มนต์พิธีแปล ( กระดาษปรู๊ฟ )

: BA012.2

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

50 B
  • พระพุทธเจ้า
  • 14.5 ซม. X 21.0 ซม.
  • 312 หน้า
  • ไสกาว
  • ปรู๊ฟ (สีนวล)
  • สีดำ

รายละเอียด

สารบัญ  หน้า
   
ภาคที่ 1  
ทำวัตรเช้า และ ทำวัตรเย็น  
ทำวัตรเช้า    1
คำบูชาพระรัตนตรัย 1
คำกราบพระรัตนตรัย 2
บทปุพพภาคนมการ 3
พุทธาภิถุติ 3
ธัมมาภิถุติ 5
สังฆาภิถุติ 6
รตนัตตยปณามคาถา 7
สังเวคปริกิตตนปาฐะ 8
สำหรับภิกษุสามเณรสวด 12
ทำวัตรเย็น 13
คำบูชาพระรัตนตรัย 13
คำกราบพระรัตนตรัย 14
บทปุพพภาคนมการ 15
พุทธานุสสติ 15
พุทธาภิตีติ 16
ธัมมานุสสติ 18
ธัมมาภิคีติ 19
สังฆานุสสติ 21
สังฆาภิคีติ 22
   
ภาคที่ 2  
บทสวดมนต์พิเศษ  
ชุมนุมเทวดา 24
ปุพพภาคนมการ 25
สรณคมนปาฐะ 25
สัจจกิริยาคาถา 26
มหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา 27
นะมะการะสิทธิคาถา 28
สัมพุทเธ 30
นโมการัฏฐกคาถา 32
บารมี 30 ทัศ 33
บทสวดขอพรพระแม่กวนอิม 35
ใจความสำคุญของมนต์ 36
คำนมัสการพระพุทธเจ้าของอนัมนิกาย (ญวน) 36
พระคาถาชินบัญชร 37
มังคะละกะถา 42
รัตนสูตร 44
กรณียเมตตสูตร 51
ขันธปริตร 54
โมรปริตร 56
วัฏฏกปริตร 58
อุณหิสสวิชยคาถา 59
อาฏานาฏิยปริตร 60
อังคุลิมาลโพชฌังคปริตร 65
อภยปริตร 67
เทวตาอุยโยชนคาถา 71
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา 72
อริยธนคาถา 73
ปัพพโตปมคาถา 73
ติลักขณาทิคาถา 75
ภารสุตตาคาถา 76
ภัทเทกรัตตคาถา 77
ธัมมคารวาทิคาถา 78
โอวาทปาติโมกขคาถา 79
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 80
อนัตตลักขณสูตร 97
อาทิตตปริยายสูตร 108
ไหว้รอยพระบาท 119
บทพิจารณาสังขาร 120
   
ภาคที่ 3  
บทกรวดน้ำและแผ่เมตตา  
(กรวดน้ำตอนเช้า)  
สัพพปัตติทานคาถา 122
ปัฏฐนฐปนคาถา 123
(กรวดน้ำตอนเย็น)  
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา 125
กรวดน้ำอิมินา 128
เทวะตาทิปัตติทานะคาถา 129
   
ภาคที่ 4  
บทพิจารณาประจำวัน  
ธาตุปัจจเวกขณ์ 131
ตังขณิกปัจจเวกขณ์ 133
อดีตปัจจเวกขณ์ 134
อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ 136
กายคตาสติภาวณา 138
คาถาธรรมบรรยาย 139
บทแผ่เมตตา-อุทิศกุศลย่อ 141
พรหมวิหารผรณะ 141
คำสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง 142
คำสวดให้เมตตาแก่ฝูงสัตว์ 12 จำพวกโดยวิธีย่อ 143
คำสวดให้กรุณาแก่ฝูงสัตว์ 12 จำพวกโดยวิธีย่อ 144
คำสวดให้มุทิตาแก่ฝูงสัตว์ 12 จำพวกโดยวิธีย่อ 144
คำสวดให้อุเบกขาแก่ฝูงสัตว์ 12 จำพวกโดยวิธีย่อ 145
   
ภาคที่ 5  
อนุโมทนาวิธี  
อนุโมทนวิธี 147
รตนัตตยานุภาวาทิคาถา 150
อัคคัปปสาทสุตตคาถา 151
โภชนานุโมทนาคาถา 152
กาละทานะสุตตะคาถา 152
อนุสรณปาฐะ 153
พุทธชัยมงคลคาถา 155
มงคลจักรวาฬใหญ่ 161
มงคลจักรวาฬน้อย 164
บทสวดนบพระคุณ 167
บทสวดแผ่เมตตา(คำกลอน) 168
มาฆบูชารำลึก 168
โอวาท 3 169
วิสาขบูชารำลึก 169
อาสาฬหบูชารำลึก 171
คำถวายเครื่องสักการะวันมาฆบูชา 172
คำถวายเครื่องสักการะวันวิสาขบูชา 173
คำถวายเครื่องสักการะวันอาสาฬหบูชา 173
อินทรวิเชียรฉันท์ 174
บทไหว้พระแปล 176
ปัฏฐยาวัตรสวดในวันมาฆะบูชา 179
มาฆะบูชาคำฉัน (ทำนองปัฏฐยาวัตร) 182
บทปลงสังขาร 185
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 186
ระลึกถึงคุณบิดามารดา 186
ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ 187
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ 188
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 189
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ 189
คำไหว้พระจุฬามาณีฯ 190
คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ 191
คำน้อมถวายพวงมาลาขอขมา 196
คำขมาลาโทษบิดามารดา ฯลฯ 197
มนต์ประจำวันเกิด 198
พระปางฯ ประจำวันเกิด 203
สีประจำวันเกิด 211
อริยมรรคมีองค์แปด 212
   
ภาคที่ 6   
ศาสนพิธี  
คำขอขมาโทษต่อท่านผู้ควรเคารพ 221
คำขอขมาพระรัตนตรัย 221
คำขอขมาพระเถระ 221
คำขอขมาพระอุปัชฌาย์ 221
คำขอขมาพระอาจารย์ 221
คำขอขมาพระสงฆ์ 221
คำขอขมาบุคคลทั่วไป 222
คำขอขมาโทษบิดามารดา 222
คำส่งพรเมื่อมีผู้ขอขมา 222
คำอาราธนาพระปริตร 223
คำอาราธนาธรรม 223
คำอาราธนาศีล 5 223
คำอาราธนาศีล 5 เป็นนิจศีล 224
คำอาราธนาศีล 8 224
คำอาราธนาอุโบสถศีล 224
สรณคมน์และศีล, เบญจศีล 225
ศีล 8 และอุโบสถศีล 225
   
ภาคที่ 7  
พิธีบวช  
พิธีบรรพชา บวชสามเณร 229
พิธีอุปสมบท บวชพระ 231
คำวันทาเสมา 232
บรรพชาอุปสมบทวิธีแบบอุกาสะ 234
สรณคมน์ 236
สิกขาบท 10 ประการ 237
คำขอนิสัย 238
คำขออุปสมบท 241
บรรพชาอุปสมบทวิธีแบบเอสาหัง 242
คำขอสรณคมน์และบรรพชา 242
ตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน 243
คำขอศีล 243
สิกขาบท 10 245
คำขอนิสัย 245
คำขออุปสมบท 248
คำขอบรรพชาคู่ 249
คำขออุปสมบทคู่ 250
คำขอนิสัยคู่ 250
   
พิธีบวชชี  
คำขอบวชชี 251
คำอาราธนาศีล 251
นะมะการคาถา 252
ไตรสรณคมน์ 252
คำสมาทานศีล 253
พิธีการบวชธรรมจารี-ธรรมจาริณี 255
วิธีลาบวชธรรมจารี-ธรรมจาริณี 257
คำกัปปิยพีชคาม 257
ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ 10 อย่าง  
พิธีการทำบุญ  
การทำบุญเลี้ยงพระ 259
การทำบุญเกี่ยวกับศพ 265
การประเคนของพระ 267
การแสดงความเคารพพระ 268
วันสำคัญทางศาสนา 269
วิธีไหว้ทั้ง 5 ครั้ง 271
   
ภาคที่ 8  
พระคาถาต่างๆ  
คาถาโพธิบาท 272
คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ 272
คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี 272
คำบูชาพระบรมครูแพทย์ ชีวกโกมารภัจ 273
คำอธิษฐานก่อนกินยา 273
คาถาแก้ไข้ 273
คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช 274
คาถาขอลาภ 275
คาถาเชิญพระธาตุ 275
คาถาเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุ 276
คาถาบูชาพระสมเด็จ 276
คาถาอาราะนาพระสมเด็จ 276
คาถาเสริมทรัพย์ 277
คาถามหาลาภ 277
คาถามหาพิทักษ์ 277
คาถามหาอำนาจ (หลวงพ่อปาน) 278
คาถาอิทธิฤทธิ์ (หลวงพ่อปาน) 278
คาถาพญายม 278
คาถาเสกน้ำล้างหน้าประจำวัน 278
คาถาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด 279
คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า) 279
คาถาพระปัจเจกโพธิโปรดสัตว์ 279
คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น 280
คาถาบูชาพระพรหม 280
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร 280
คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิกากร 281
คำอาราธนาพระสีวะลี 281
คำบูชาพระสีวะลี 281
คาถาสืบสร้างทางสวรรค์-นิพพาน 282
คาถาบูชาเงิน 282
คาถาขายของดี (ของเก่า) 282
คาถาเสี่ยงโชค 283
คาถาพระโมคคัลลาน์ดับไฟ 283
ภาวนาก่อนไปประกอบอาชีพ 283
คาถาอาราธนาพระเครื่อง 284
คาถาเจริญโภคทรัพย์ 284
คาถาต่อกระดูก 284
คาถาแก้พิษสุนัขบ้า 284
คำขอพรจากพระภูมิ 285
คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ 285
คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ 285
คำจบขันข้าวใส่บาตร 285
คำถวายข้าวพระพุทธ 286
คำลาข้าวพระพุทธ 286
บทบูชาพระภูมิเจ้าที่ 286
คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย 286
คำภาวนาเวลาไปเคารพ 286
คำภาวนาเวลารดน้ำศพ 286
คำภาวนาเวลาทอดผ้าที่หน้าศพ 286
คำภาวนาเวลาเผาศพ  
   
ภาคที่9  
บทถวายทาน  
คำถวายสังฆทาน(สามัญ) 287
คำถวายสังฆทาน(อุทิศ) 287
คำถวายมตกภัยเพื่อผู้ตาย 288
คำถวายสลากภัต 288
คำถวายผ้าป่า 289
คำถวายผ้าจำนำพรรษา 289
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน 290
คำถวายเสนาสนะ 290
คำถวายพระพุทธรูป 291
คำถวายหนังสือธรรมะ 291
คำถวายผ้าไตรอุทิศผู้ตาย 292
คำถวายดอกไม้ธูปเทียน 293
คำถวายเวจกุฏี 293
คำปวารณาปัจจัย 4 293
คำแผ่เมตตา 294
กรวดน้ำอิมินา 295
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกแปล 297

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: มนต์พิธีแปล ( กระดาษปรู๊ฟ )

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Quality
Price
Value

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

มนต์พิธีแปล ( กระดาษปรู๊ฟ )

THB

50 B

0

0